Expert på sökmotoroptimering

Nätverksteori och SEO

Av Mikael Jensen

När Larry Page inledningsvis försökte närma sig den struktur som förbinder websidor med varandra insåg han att de bildar nätverk. Detta stod klart för Page när han hade påbörjat sina forskarstudier vid Stanford University (något som han för övrigt aldrig avslutade).

Inom forskarvärlden refererar forskare till varandra för att ge ett erkännande åt den som först har presenterat en idé, skapat en teori eller myntat ett begrepp. Den forskare eller artikel som får flest referenser anses vara en auktoritet inom forskarvärlden. Ett exempel på en forskare som har fått miljontals referenser är Charles Darwin. Alltså är han en auktoritet inom sitt område.

Med denna analogi som grund ville Page ranka websidor genom att betrakta länkar som en slags referens. När man länkar till en websida talar man genom länken om att den är betydelsefull och genom det ord (ankartext) som utgör den klickbara text som länkar dig vidare får man en hint om vad det är som målsidan handlar om. Detta var centralt när Google uppstod och det är centralt än idag för SEO.

Principen är att den som får många länkar är en auktoritet inom sitt nätverk. Inom forskningen är det samtidigt så att om många obildade personer hänvisar till en teori säger det inte så mycket som när flera bildade och insatta personer hänvisar till en teori. När kunniga personer ger sitt erkännande får man ett högre anseende. Detsamma gäller websidor. Om en websida med högt anseende länkar till en annan sida stärker det mottagarsidan extra mycket.

I ovan nätverksmodell, där cirklar är noder och streck är länkar, har flera av de färgade noderna 11 länkar till sig. De som har många länkar är auktoriteter. De auktoriteter som länkar till den blå noden i mitten gör den mittersta noden till den främsta auktoriteten. Den får anseende från de med högt anseende.

Som det ser ut rent visuellt i ovan nätverk är en nod i mitten av nätverket mer central och därmed starkare.

Dessa principer går helt i linje med nätverksateori. Jag tänker därför presentera de centrala begreppen inom nätverksateori för att på så sätt bättre förstå hur relationen mellan websidor och nätverk ser ut och hur detta i sin tur förhåller sig till SEO.

Nätverksteori bygger på ett flertal centrala begrepp:

  • Noder
  • Länkar
  • Innehåll
  • Kontaktväg
  • Storlek
  • Densitet
  • Typ
  • Syfte/funktion

Noder och länkar

Noder är de punkter i ett nätverk som har ett innehåll och som kan förbindas med länkar. Inom SEO är en websida en nod. En av de mest viktiga noderna är förstasidan eller huvudsidan på en sajt. Varje nod, d.v.s. websida, har en unik URL (adress).

Om man tänker på noder som hus finns det hus som har en position som kan bestämmas, d.v.s. en adress eller koordinat, men den behöver inte vara förbunden med andra hus via en väg eller stig. URLen ger alltså en nod en placering. Vägen mellan husen är som en länk som förbinder platserna.

Alla Websidor på en sajt är noder. Även de sidor som inte är förbundna med andra sidor. De är sidor utan länkar. Inom en sajt är de flesta sidorna länkade till andra sidor inom sajten.

En länk är den del av ett nätverk som förbinder noder, d.v.s. websidor, med varandra. Inom nätverksateori kan länkar vara olika breda, i likhet med att det finns breda vägar och smala vägar. På breda vägar kan mer trafik ta sig fram. Finns det en analogi till länkars bredd eller styrka.

En stark länk kan anses vara en länk som ofta används. Om besökare ofta klickar sig vidare från en websida till en annan är länken funktionell. Detta för Google statistik över vilket kan tyda på dess betydelse. Frågan är om det går att påverka så att en länk blir starkare eller svagare. Ska man utgå ifrån att en ofta använd länk är en bättre länk? Hur gör man i så fall för att skapa bättre länkar?

Innehåll

Man kan både prata om nodens innehåll och nätverkets innehåll. Nodens innehåll utgörs av det innehåll, den information, en websida har. Nätverkets innehåll består av det ämnesområde som är gemensamt för ett flertal länkade sidor.

En websida kan ha en central roll i ett nätverk därför att den har mycket information som är centralt för nätverket. En nod kan vara större och starkare inom nätverket genom att den är bärare av mycket information och/eller mottagare av många länkar. Det är rimligt att man får många länkar om man har en sida med mycket värdefull information. Det är också rimligt med många länkar om man är den ursprungliga källan till något t.ex. den sida som först presenterar en nyhet som sedan sprids. De som vill skriva om nyheten förhåller sig till den urpsrunliga källan. Den urpsrungliga källan behöver inte vara rik på information.

Nätverk kan vara nästan oändligt stora. Nätverkets innehåll kan virtuellt avgränsa nätverket. De sidor som handlar om hundar och hundskötsel kan utgöra ett nätverk med en tydlig avgränsning även om flera sidor inom nätverket länkar till sidor utanför nätverket som inte handlar om hundar.

Kontaktväg

En kontaktväg indikerar vilken slags länk det rör sig om. Hur förbinds de två websidorna. Här kan man å ena sidan tala om aktiva länkar och å andra sidan passiva länkar. En passiv länk fungerar inte längre. En aktiv länk för dig vidare till nästa sida.

En annan distinktion mellan kontaktvägar är mellan det som kallas dofollow och nofollow. Dofollow är länkar som ska registreras som en länk som refererar. En nofollow-länk är en länk som gör det möjligt att ta sig från en sida till en annan genom ett klick men den registreras inte som en hänvisning, bara som en funktionell förbindelse. Om man tänker sig att en länk är en röst och det är bra att få många röster (till sin websida) är dofollow-länkar just detta. En nofollow-länk ger ingen röst. Båda typerna av länkar utgör ändå en funktion i nätverket.

Ytterligare kontaktvägar är redirect-länkar. En sida som inte längre används har ändå en länk som automatiskt förflyttar besökaren till en annan sida som förhoppningsvis erbjuder ett motsvarande innehåll.

En länk görs aktiv genom att något på skärmen är klickbart. Det vanliga är att man klickar på en text (ett ord, två ord eller en fras), en knapp eller en bild. Endast ord och bilder som är klickbara utgör länkar.

Den klickbara komponenten på en sida kallas ankartext. Även en klickbar bild är en ankartext.

Storlek och densitet

Det finns nätverk som är lätta att avgränsa. Ett typiskt exempel är en sajt som inte har några inkommande länkar utan bara länkar mellan de interna sidorna på sajten. Sajten blir då ett avgränsat nätverk. Sajter som är förbundna med varandra där minst en sida på en sajt är förbunden med minst en sida på en annan sajt utgör tillsammans ett större nätverk.

Ett nätverks storlek, oavsett om det utgörs av en sajt eller flera, bestäms av antalet noder i nätverket. Ju fler noder desto större storlek på nätverket.

Densiteten på ett nätverk bestäms av antalet länkar delat på antalet noder. Ju högre siffran är desto högre densitet. Hög densitet betyder alltså att websidorna är förbundna med varandra med en hög täthet.

Det är oklart om hög densitet i ett nätverk påverkar hur högt en sajt eller en websida ska värderas. Min erfarenhet är att hög densitet inom en sajt är fördelaktigt. Detta kan då stå i kontrast till idén att den sida som inom en sajt har flest länkar är viktigast. En sajt med hög densitet förutsätter att alla websidor har många ingående länkar vilket gör alla sidor lika viktiga.

Typ

Det finns olika typer av nätverk. De grundläggande typerna är linjenätverk, cirkelnätverk, stjärnätverk och sammanflätade nätverk.

En linjenätverk består av en rad av noder (punkt A, B, C och D) som förbinds med enkla länkar från A till B, från B till C och från C till D. A och D har inga förbindelser med varandra.

En cirkelnätverk är som en linjenätverk men där nod A och nod D är förbundna. Däremot är nod A och C inte förbundna och inte heller B och D.

En stjärnnätverk består av en nod i mitten som alla noder runt omkring är förbundna med men övriga noder är inte direkt förbundna med varandra.

Ett sammanflätat nätverk bygger på att varje nod är förbunden med varje annan nod. Detta är den högsta densitet man kan uppnå i ett nätverk. Det finns även sammanflätade nätverk där många men inte alla noder är förbundna med varandra. I dessa fall är densiteten hög men inte den högsta möjliga.

Genom att tillämpa ett stjärnnätverk gör man noden i mitten viktigast. I linjenätverk och cirkelnätverk lyfter man inte fram någon nod framför de andra. Här är densiteten låg. Genom att låta varje sida länka till varje annan sida visar man att alla sidor är viktiga. Det kan också tolkas som att alla sidor är lika oviktiga (men detta uppnår man bäst, enligt nätverksteori, genom att inte skapa länkar mellan noderna).

Syfte/funktion

I den mån det går att avgränsa ett nätverk kan man också tillskriva det ett syfte. Om man tänker sig att sajter som handlar om hundar länkar till varandra blir syftet att den som vill hitta mycket information om hundar kan klicka sig fram genom nätverket och samla på sig information. Syftet är helt enkelt att samla information som är releterad och relevant nära varandra.

Om relationen mellan sidor eller sajter inte enbart är baserad på hur man kategoriserar information, t.ex. hundar eller mode, kan den vara relaterad genom sajtens ägares relation till en annan sajts ägare. Personer som känner varandra länkar till varandra trots att sajterna inte innehåller samma kategori av information.

Det är känt att sajter som har likvärdigt innehåll uppvärderas om de länkar varandra (A till B). Det är däremot oklart om sajter som är relaterade genom sociala band uppvärderas. Vi människor grupperar oss på många olika sätt som kärlek, släktskap, vänskap, partnerskap, gemensamma intressen, gemensamma värderingar eller profession. Allt detta borde återspeglas i hur länkar värderas. Det är dock förväntat att samtliga av dessa skäl till relationsskapande ger upphov till likartat innehåll. Samtidigt kan det vara så att två syskon länkar till varandra men att det ena syskonet skriver om hundar och det andra syskonet skriver om mode.

Vi behöver titta närmare på vilket syfte eller funktion ett nätverk har och i vilken grad detta påverkar SEO. Om websidornas upphovsmän och deras relationer värderas lägre än relationen mellan websidornas innehåll måste man fråga sig varför den ena länken är mer värd än den andra. Om de inte är värderade olika kan föreställningen att de värderas olika baseras på antaganden.

Om Google inte kan räkna ut att två personer som är släkt eller nära vänner länkar varandra av enbart detta skäl beror det på att länkars relevans enbart bygger på likhet i texters innehåll. Hur kan man i så fall räkna ut att ägare av två olika sajter är släkt. Det troliga är att länkningen är ömsesidig.

När man läser sig till om hur SEO fungerar får man veta att två sajter inte ska länka till varandra. Om detta inte är optimalt gäller inte principen som Larry Page baserade sin urspungliga algoritm på. Forskare hänvisar nämligen till varandra. Särskilt om de gillar varandras teorier. Det är också vanligt att man refererar till forskare vars teorier man kritiserar. En hårt kritiserad teori får mycket uppmärksamhet. Om anseende ska baseras på hur många referenser man får är det lika värdefullt att ifrågasätta som att hålla med.

Hur ser du på förbindelsen mellan SEO och nätverksteori? Kan detta synsätt utvecklas för att bättre förstå hur man kan optimera sökresultaten?

 

5 Sep 2019